Vaikuttaminen

Etsi sivustosta

Jäsenkartoituksen tuloksia: Osa 1 - Haasteet, vahvuudet ja tukimuodot

jsenkartoitus-kokooma-01
Sivu 3 / 5


Rutiineihin ripustautuminen auttaa viemään työtä eteenpäin.


Haasteet, vahvuudet ja tukimuodot

Haasteet

Lähes kaikki autismikirjoon kuuluvat vastaajat (98 %) ilmoittivat, että heidän autistisista piirteistään tai muiden suhtautumisesta niihin oli haittaa joillakin elämänalueilla.

Yleisin vastaus oli vuorovaikutuksessa vieraiden ihmisten kanssa (79 % vastaajista), ja seuraavaksi yleisimpiä työelämässä, parisuhteessa tai sellaisen aloittamisessa, muissa läheisissä ihmissuhteissa ja kodinhoidossa.

Vuorovaikutus vieraiden
ihmisten kanssa

Poikkeuksellinen keskittymiskyky

Itsenäinen, omaperäinen ajattelu

Vahvuudet

Kysymykseen "Minkä vahvuuksiesi katsot liittyvän autismin kirjoon?" annettiin eniten vastauksia, jotka viittasivat poikkeukselliseen keskittymiskykyyn tai itsenäiseen, omaperäiseen ajatteluun. Muita selvästi toistuvia teemoja olivat rehellisyys ja eettisyys, tarkkuus, tiedonhalu, looginen ja teoreettinen älykkyys, sinnikkyys sekä herkkyys.

"...Flow-ominaisuus on ollut kullan arvoinen ja energiaa antava..."
"...Auktoriteettien kumartamattomuus..."
"...Oikeudenmukaisuus..."
"...Taipumus loogiseen ajatteluun, abstraktien kokonaisuuksien hahmottaminen..."
"...Uteliaisuus ja tiedonhalu..."

Tukimuodot

Kaksitoista autismikirjoon kuuluvaa vastaajaa (26 %) ilmoitti, ettei saanut mitään tukea autismikirjoon liittyvien erityistarpeidensa perusteella. Yhdeksän oli pelkästään läheisiltä saatavan epävirallisen tuen ja järjestöjen ilmaispalvelujen varassa. Yhteensä siis 21 vastaajaa (45 %) ilmaisi, ettei saanut minkäänlaista tukea tai mukautuksia Kelalta, kunnalta, terveydenhuollolta, oppilaitokseltaan tai työpaikaltaan. Epävirallinen apu läheisiltä oli yleisin vastaajien saama tuen muoto, ja epävirallinen taloudellinen tuki toiseksi yleisin.


Seitsemän vastaajaa sai työkyvyttömyyseläkettä ja kolme kuntoutustukea autismikirjoon liittyvistä syistä, joten nämä kymmenen (21 % autismikirjoon kuuluvista vastaajista) olivat kyselyn toteuttamisen aikana virallisesti työkyvyttömiä. Yhdeksän vastaajaa oli lääkinnällisessä kuntoutuksessa.Tämän valossa on hiukan yllättävää, että vain kolme autismikirjoon kuuluvaa aikuista ilmoitti saavansa Kelan rahallista vammaistukea, ja vain kaksi sai henkilökohtaisen avustajan palveluja. Vaikuttaa siltä, että autistisista piirteistä koituvaa toimintarajoitetta arvioitaessa henkilöt saatetaan tulkita useimmiten ääripäihin kuuluviksi, joko työkyvyttömiksi kuntoutusasiakkaiksi tai ei vähäiseenkään tukeen oikeutetuiksi.

Jos verrataan pysyvinä pidettäviä vammaispalvelun muotoja ja väliaikaisina pidettäviä kuntoutuksia ja valmennuksia, edellisten piirissä oli seitsemän henkilöä (11 % vastaajista, viisi asumispalvelujen ja kaksi henkilökohtaisen avun piirissä), ja jälkimmäisiä sai yhteensä 15 henkilöä (32 %). Tämä viittaa siihen, että autismikirjoon kuuluvien henkilöiden haasteet tulkitaan mahdollisesti useammin väliaikaisiksi tai kuntoutuksella lievitettäviksi kuin pysyviksi toimintarajoitteiksi. Samanlaiset artikkelit

Sivukartta

ETUSIVU
Uusimmat artikkelit sivulla

VAIKUTTAMINEN
Kannanotot uutisointiin ja tutkimukseen
Verkostoituminen kansainvälisesti ja kotimaassa

YHDISTYS
Jäsenyys
Hallitus
In English
Säännöt

. . YHTEYSTIEDOT
Yhteystiedot: Hallitus, työntekijät, vertaisohjaajat, some

TUKEA JA TIETOA
Aspergerin oireyhtymä
Suomen autismikirjon aikuisten vertaistukiryhmät
Voimaa vertaisosaajalta
Autismikirjo-aiheisia Facebook-ryhmiä

TOIMINTA
Kysyttyä
Vertaistoimintaryhmien kuvaukset
Muu toiminta: Tapahtumat, tilaisuudet, leirit

. . AJANKOHTAISTA
Tapahtumakalenteri
Vertaistoiminnan ilmoitustaulu

. . HERO
HERO ry:n tiloissa järjestettävä toiminta

. . VAVE
Vakautta vertaistoimintaan- hanke

. . ARKISTO
Tietoa aikaisempien vuosien toiminnasta