YHDISTYS
Suomen Aspergeryhdistyksessä autismikirjon ihmiset ovat itse pääasiallisia toimijoita ja päätöksentekijöitä.

§1  YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Asperger-yhdistys ry, Asperger-föreningen i Finland rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Yhdistys käyttää toiminnassaan sekä suomen että ruotsin kieltä. Yhdistyksen rekisteröinti- ja pöytäkirjakieli on suomi.

 

§2  TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sekä voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on parantaa Asperger-henkilöiden sekä Aspergerin oireyhtymää lähellä olevien autismikirjon henkilöiden yhteiskunnallista asemaa ja elämänhallinnan mahdollisuuksia sekä vähentää heihin kohdistuvaa marginalisointia.

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • Levittää tietoa Asperger-henkilöiden ja muiden autismikirjon henkilöiden erityisistä tavoista olla vuorovaikutuksessa muun maailman kanssa.
 • Toimia Asperger-henkilöiden ja muiden autismikirjon henkilöiden edunvalvojana yhteiskunnassa.
 • Toimia yhteistyössä viranomaisten ja yhteisöjen kanssa saadakseen aikaan parempaa opetusta, terveydenhoitoa, parempia sosiaalisia oloja sekä yleisiä työllistymisen ja yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuuksia Asperger-henkilöille ja muille autismin kirjoon kuuluville henkilöille.
 • Toimia sen puolesta, että Asperger-henkilöt ja muut autismikirjoon kuuluvat henkilöt voisivat aikuisina elää ilman marginalisointia.
 • Edistää ja tukea Asperger-henkilöiden ja muiden autismikirjon henkilöiden keskinäistä yhteistoimintaa.

Toteuttaakseen tavoitteensa yhdistys:

 • Tiedottaa Aspergerin oireyhtymästä ja muista sitä lähellä olevista autismikirjon muodoista.
 • Tekee aloitteita / anomuksia Autismi- ja Aspergerliitolle sekä muille yhteisöille ja viranomaisille.
 • Järjestää jäsenistölleen koulutusta, oma-apu- ja virkistystoimintaa.
 • Järjestää mahdollisuuksiensa mukaan kerhotoimintaa ja yhteistapaamisia.
 • Pitää yllä yhteyksiä muihin yhdistyksiin ja yhteisöihin, jotka toimivat samantapaisten päämäärien hyväksi.

Tukeakseen toimintaansa voi yhdistys vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, omistaa arvopapereita ja kiinteistöjä sekä järjestää rahankeräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia saatuaan asianmukaiset luvat näihin.

 

§3  JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä tai kannattajajäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa luonnollinen henkilö ja kannattajajäseneksi luonnollinen tai juridinen henkilö. Päätöksen yhdistyksen jäseneksi ottamisesta tekee hallitus. Varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten jäsenmaksu määrätään yhdistyksen vuosikokouksessa. Yhdistyksestä eroamiseen vaaditaan yhdistyslaissa säädetty ilmoitus. Jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta yli yhden vuoden (1) ajan, voi hallitus erottaa hänet. Jäsenen erottaminen muista kuin ylläolevista syistä käsitellään yhdistyksen kokouksessa. Erottamisen perusteena voi olla jäsenmaksulaiminlyönnin ohella vain se, että jäsenen on osoitettu vahingoittaneen vakavasti yhdistyksen toimintaa tai sääntöjen mukaisia tavoitteita. Erottamispäätökseen tarvitaan 2/3 äänistä. Läsnäolevilla varsinaisilla jäsenillä on oikeus osallistua päätöksen tekemiseen yhdistyksen asioista päätettäessä. Kannattajajäsenillä on puhe- ja esitysoikeus mutta ei äänioikeutta.

 

§4  HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdesta kuuteen (2-6) muuta varsinaista jäsentä sekä yhdestä neljään (1-4) varajäsentä. Hallituksen jäsenistä vähintään puolet on valittava autismikirjon henkilöiden joukosta. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi. Hallitus nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta vähintään kaksi kertaa vuodessa tai kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtäviä ovat:

 • Valvoa yhdistyksen etuja ja hoitaa sen juoksevia asioita. Kutsua yhdistys koolle. Alustaa kokouksessa käsiteltävät asiat sekä toteuttaa sen päätökset.
 • Hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja tehdä yhdistyksen vuosikokoukselle toimintakertomus yhdistyksen viimeisen vuoden toiminnasta.
 • Hoitaa sellaiset asiat, joita yhdistyslain sääntöjen mukaan ei ole määrätty yhdistyksen kokouksen päätettäväksi.

Hallitus voi keskuudestaan tai sen ulkopuolelta asettaa valiokuntia. Valiokuntien tehtävistä päättää hallitus.

 

§5  YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä muun hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.

 

§6  TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös tarvittavine liitteineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

§7  YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle. Kokouksesta ilmoitetaan viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta Autismi- ja Aspergerliitto ry:n äänenkannattajassa tai muussa yhdistyksen kokouksen määräämässä lehdessä tai kirjallisesti yhdistyksen jäsenille. Kirjallinen ilmoitus voi tapahtua myös sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

 

§8  YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen, vuosikokouksen. Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-huhtikuussa hallituksen määrääminä päivinä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella ja kannattajajäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

§9  VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Hyväksytään kokouksen esityslista.
 • Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto.
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 • Valitaan yhdistykselle edustajat niiden yhdistysten kokouksiin, joihin yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä.
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
 • Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

§10  SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta vaatii vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa tulee mainita, että kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista. Jos yhdistys puretaan, sen varat käytetään yhdistyksen tavoitteita vastaavaan toimintaan viimeisen yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti.