Tämä seloste on päivitetty 5.3.2019. Yhdistyksen vanha nimi on korvattu uudella ja §9:ään on lisätty yhdistyksen puheenjohtaja ja taloudenhoitaja tietoja käsittelevinä henkilöinä.

§1 HENKILÖREKISTERIN PITÄJÄ

Suomen Autismikirjon Yhdistys ry
Vetehisenkuja 3, 00530 Helsinki

§2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIASIOISSA

Emmi Varis
sihteeri@asy.fi

§3 REKISTERIN NIMI JA KUVAUS REKISTERISTÄ

Suomen Autismikirjon Yhdistys ry:n jäsenrekisteri
Jäsenrekisteri sisältää jäsenten nimet, osoitteet ja sähköpostiosoitteet.

§4 LAILLINEN PERUSTE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYLLE JA KÄYTTÖTARKOITUKSET

Jäsenrekisterin pitämisen peruste on yhdistyslakiin perustuva velvollisuus pitää rekisteriä yhdistyksen jäsenistä.

Käyttötarkoitus jäsenrekisterin tiedoille on tieto Suomen Autismikirjon Yhdistys ry:n jäsenistä sekä jäsenviestinnän toteuttaminen. Tietoja voidaan käyttää myös Suomen Autismikirjon Yhdistys ry:n toteuttamien kyselyiden lähettämiseksi jäsenille.

§5 KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Rekisteriin kerätään yhdistyksen jäsenten nimet, postiosoitteet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot.

§6 TIETOLÄHTEET

Nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero on kerätty jäsenen liittyessä Suomen Autismikirjon Yhdistys ry:hyn.

§7 TIETOJEN LUOVUTUKSET

Jäsenen nimi ja postiosoite luovutetaan Autismi-ja Aspergerliitolle jäsenlehden postitusta ja jäsenviestintää varten. Tietoja ei luovuteta kansainvälisesti, eli ei myöskään EU- / ETA -maiden ulkopuolelle.

§8 TIETOJEN KÄSITTELYN KESTO

Tiedot säilytetään jäsenrekisterissä jäsenyyden ajan.

§9 TIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Ensisijaisesti Suomen Autismikirjon Yhdistys ry:n sihteeri, tarvittaessa myös puheenjohtaja ja taloudenhoitaja, sekä  Autismi- ja Aspergerliitto ry:n toimistosihteeri.

§10 TIETOJEN SUOJAUS

Jäsenrekisteri on Suomen Autismikirjon Yhdistys ry:n sihteerin hallussa olevien käyttäjätunnuksen ja salasanan takana. Tietokoneessa on asianmukaisesti järjestetty virusturva.

§11 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:

Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.

Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.

Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.

Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Jäsenrekisterin kohdalla tämä tarkoittaa, että vaatimus tiedon poistamisesta johtaa jäsenyyden loppumiseen, koska yhdistyksen on lain mukaan pidettävä rekisteriä jäsenistään. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

§12 YHTEYDENOTOT

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle henkilölle.

§13 TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.