Yhdistyksenä voimme vaikuttaa tavoilla, jotka eivät ole yksittäisen henkilön ulottuvilla.

Vaikuttaminen

Mihin ASY vaikuttaa?

ASY pyrkii usein vaikuttamaan asioihin, joilla on merkitystä suhteellisen itsenäisesti elävien autismikirjon nuorten ja aikuisten elämässä, mutta mikään autismikirjoon liittyvä teema ei ole poissuljettu.

Olemme viime vuosien aikana ottaneet kantaa muun muassa potilas- ja asiakaslain luonnokseen, eurooppalaisen vammaiskortin myöntämiskriteereihin ja Autismiliiton tiedotuslinjauksiin. Olemme valinneet yhteistyökumppaneiksi hankkeita ja tutkijoita, jotka ovat painottaneet autismikirjon aktiivista osallisuutta kampanjoinnissa ja tutkimuksessa. Tapahtumissamme olemme toistuvasti nostaneet esiin esimerkiksi työllistymiseen liittyviä ongelmia.

Vuodesta 2020 lähtien olemme tuoneet autismikirjon ääntä mukaan Käypä Hoito -suositusten kehittämiseen. Tämä on noin kolmivuotinen prosessi. Autismikirjoa koskevat suositukset ovat tähän asti puuttuneet Suomesta kokonaan.

Vammaislainsäädäntö on uudistumassa, kytkeytyen SOTE-uudistukseen. Tämän myötä olemme aktivoituneet kommentoimaan lakiehdotusluonnoksia.

Vuonna 2021 nostimme yhtenä erityiskysymyksenä esiin oikeuden työkyvyttömyyseläkkeeseen. Autismikirjon ihmisten on edelleen liian usein osoitettava eläkkeen tarve ajautumalla täysin tarpeettomasti mielenterveyskriiseihin.

Kansainvälisen kattojärjestömme kautta pyrimme vaikuttamaan samantyyppisiin teemoihin kansainvälisellä tasolla, sekä löytämään tietoa ja ideoita oman vaikuttamistyömme tueksi.

Miten mukaan vaikuttamaan?

Tuemme autismikirjon ihmisiä vaikuttamaan sekä yhdistyksessä että yleisemmin. Vaikuttaaksesi ASYssa kannattaa liittyä jäseneksi, osallistua keskusteluihin yhteiskunnallisista teemoista vertaistoiminnassa ja tapahtumissa, ja tulla mukaan työryhmiin, joissa valmistellaan kannanottoja ja aloitteita. Voit tarjoutua puhumaan ASYn tilaisuuksissa, kirjoittaa artikkeleja sivustoon, tai pyrkiä edustamaan yhdistystä ulkopuolisten tahojen hankkeissa tai verkostoissa. Hallituksen jäsenenä voit vaikuttaa vielä laajemmin siihen, mihin teemoihin yhdistys tarttuu.

Tukea vaikuttamiseen?

ASY käynnisti vuonna 2021 Autismikirjon avaimet vaikuttamiseen eli AAVA-hankkeen, joka pyrkii tekemään vaikuttamistoimintaa saavutettavaksi entistä laajemmalle joukolle autismikirjon ihmisiä.

Hanke lähti liikkeelle havainnosta, että tällaisista rooleista syrjäytyy ihmisiä, joilla on useampia haasteita elämässään, eikä koko kirjon ääni tule siksi kuulluksi riittävästi. Jos haluat vaikuttaa, mutta siihen liittyvät tehtävät tuntuvat ylivoimaisilta, seuraa milaisia mahdollisuuksia AAVA-hanke tarjoaa.

Fleminginkatu 25 D 46, 00500 Helsinki

info@asy.fi

Muut yhteystiedot >>

 

Tietosuojaseloste >>

Materiaalipankki >>

Toimintakalenteri >>

©2022 Suomen Autismikirjon Yhdistys