Osallistavaa tutkimusta IMAGE -hankkeessa

Image-hanketta avustava työryhmä
Kuvassa vasemmalla Henri Pesonen, oikealla ylhäältä alas: Heta Pukki, Annikka Suoninen, Jan-Mikael Fredriksson, Tiina Noko

Hankeyhteistyön merkeissä ASY on koonnut työryhmän, joka osallistui syksyn 2018 aikana Henri Pesosen johdolla IMAGE -hankkeen haastattelurunkojen kehittämiseen. Sama työryhmä tulee olemaan tarvittaessa käytettävissä hankkeen myöhemmissä vaiheissa.

Työryhmän jäsenet ovat Heta Pukki, Annikka Suoninen, Jan-Mikael Fredriksson ja Tiina Noko. Kaikki ovat autismikirjon henkilöitä, joilla on takanaan vaihtelevat määrät korkeakouluopintoja ja tutkimukseen tai autismikirjon erityistarpeisiin liittyvää työkokemusta. Ryhmä toi siten yhteen huomattavan määrän kokemusosaamista ja ammatillista asiantuntemusta, mikä näkyi tavassamme työstää materiaalia. Keskustelut olivat pitkiä, perinpohjaisia, intensiivisiä ja innostavia. Autismikirjoa parhaiten palvelevista jäsentelyistä ja muotoiluista olimme hyvin yksimielisiä. Haluamme kiittää IMAGE -hanketta ja Henriä tästä mielenkiintoisesta mahdollisuudesta antaa oman panoksemme tärkeän teeman tutkimiseen.

Haastattelurunkoja tullaan käyttämään kaikissa hankkeeseen osallistuvissa maissa eli Iso-Britanniassa, Alankomaissa, Ranskassa, Saksassa ja Suomessa. Niillä kerätään tietoa autismikirjoon kuuluvien korkeakouluopiskelijoiden saamasta uraneuvonnasta, työllistymistä tukevista palveluista ja työllistymiseen liittyvistä kokemuksista opintojen loppuvaiheessa ja valmistumisen jälkeen. Haastattelut käynnistyvät vuoden 2019 alussa. Haastateltaviksi etsitään muutamia opiskelijoita ja viime vuosien aikana valmistuneita, mielellään usealta eri alalta ja eri puolilta maata.