Suomen Asperger-yhdistyksen hallitus reagoi joulukuussa 2017 Autismi- ja Aspergerliiton tapaan levittää tietoa fasilitoidusta kommunikoinnista. Tätä ennen asiasta oli ollut erimielisyyttä Autismi- ja Aspergerliiton liittohallituksen sisällä. Liittohallituksen jäsen Janne Nevalainen jätti jo maaliskuussa 2017 alla olevan kirjallisen vastalauseen, jossa hän vastusti Salainen metsäni -elokuvan levittämiseen osallistumista. Tässä hän ei toiminut ASYn edustajana eikä ASYn hallituksen pyynnöstä, vaan kaikkien jäsenyhdistysten edustajana, kuten liittohallituksen jäsenten on yleensäkin toimittava.

 

VASTALAUSE 14.3.2017

Autismi- ja Aspergerliiton hallituksen kokouksessa käsiteltiin ehdotusta lähteä aktiivisesti tukemaan ja osalliseksi IMPACT-kampanjaan, jonka oleellisena sisältönä elokuva, joka esittää fasilitointia positiivisessa valossa, sekä levittää ja edistää sitä. Kokous päätti Liiton osallistuvan kampanjaan.

Jätän vastalauseeni päätöksen johdosta

  • ​Kuten usealta taholta on todettu, tuetun kirjoittamisen käyttö rikkoo useita YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan sopimuksen artikloja, sekä on monessa tapauksessa fasilitoitavalle haitallista. Esim. kehitysvammaliitto on kannanotossaan todennut, viitaten ISAAC:n (International Society for Augmentative and Alternative Communication) kantaan:

”ISAAC:n kannanotossa todetaan, että tuetun kirjoittamisen käyttö rikkoo useita YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan sopimuksen artikloja. Fasilitointi ehkäisee puhevammaisia ihmisiä käyttämästä omaa ääntään silloin, kun viesti on tukihenkilön tuottama.”

Liiton ylin päättävä elin, vuosikokous on toimintasuunnitelmassa antanut hallitukselle toimintaohjeet, joita hallitus on velvollinen noudattamaan ja toimeenpanemaan. Liiton toimintasuunnitelman 2017 kantava teema on itsemääräämisoikeus ja sen edistäminen.

Toimintasuunnitelmassa 2017 on myös nimenomaan sanottu:

”Liitto edistää itsemääräämisoikeuden vahvistamista mm. tukemalla ja edistämällä kaikessa toiminnassaan YK:n vammaisoikeuksia.”

Ehdotettu asia – yhteistyöhön lähteminen projektissa, jonka oleellinen sisältö rikkoo autistien ihmisoikeuksia ja rikkoo YK:n vammaisten ihmisten oikeuksien julistusta, on suoraan vastoin hallitukselle annettua ohjeistusta vahvistaa ja edistää autistien itsemääräämisoikeutta, sekä edistää YK:n vammaisoikeuksia kaikessa liiton toiminnassa. Siten hallitus ylittää näin päättäessään toimivaltansa ja toimii vastoin Liiton ylimmän päättävän elimen, vuosikokouksen ohjeistusta.

  • ​Katson, että hallituksen jäsenenä velvollisuuteni on edistää Suomessa olevien autistien ihmisoikeuksia. En voi näin ollen olla myötävaikuttamassa päätökseen, joka rikkoo heidän ihmisoikeuksiaan.
  • Katson, että aktiivinen fasilitoinnin edistäminen, vaikka tiedeyhteisö ja asiantuntijat ovat sen selvästi tuominneet, on vahingollista liiton tieteelliselle uskottavuudelle, sekä syö liiton arvovaltaa ja toimintaedellytyksiä.

– Janne Nevalainen