Koronakriisin vaikutus autismikirjolaisiin -kartoitus

ASY:n ja Autismiliiton hallituksen jäsen Janne Fredriksson on kartoittanut Vammaisfoorumin toimesta koronakriisin vaikutuksia autismikirjon ihmisillä. Janne toimii Vammaisfoorumin työllisyystyöryhmässä Autismiliiton edustajana.

Vastaajina oli 10 työikäistä ja itsenäisesti asuvaa autismikirjoon kuuluvaa ihmistä, iältään 30-60 vuotiaita. Vastaajilta kysyttiin viikoilla 17-19, mitä muutoksia poikkeusolot ovat tuoneet arkeen, miten välttämättömät päivittäiset toimet ja harrastukset ovat sujuneet, mistä tarvittaessa on saanut apua ja tietoa ja onko kriisi vaikuttanut vammaispalveluiden saatavuuteen.

Suhtautuminen koronan aiheuttamaan poikkeustilanteeseen vaihteli suuresti vastaajan elämäntilanteesta riippuen ja kuvasti, miten heterogeenista joukkoa autismikirjon ihmiset ovat. Osa vastaajista koki, ettei oma elämäntilanne ollut kriisin myötä juurikaan muuttunut. Näin etenkin silloin kun vastaaja oli eläkkeellä tai pitkäaikaistyötön. Niukkaan elantoon ja vähäisiin ihmissuhteisiin on totuttu.
Toisaalta suuri osa vastaajista kertoi saavansa paljon tukea läheisiltään. Osa oli myös muuttanut väliaikaisesti sukulaistensa luo. Lapsiperheitä hämmensi erityisesti lasten etäopiskeluun liittyvät ongelmat.

Vastaajista kukaan ei saanut henkilökohtaisen avustajan palveluita, vaan läheinen hoiti saman kaltaisia tehtäviä. Muutenkin yhteiskunnan tuottamien vammaispalvelujen käyttö oli vähäistä ja läheisten tarjoama apu runsasta. Tämä tosin oli ollut tilanne jo ennen pandemiaa. Itse asiassa moni vastaaja koki että kauppa-asiointi ja yleensä kaupungilla liikkuminen oli muuttunut pandemian aikana helpommaksi kun oli vähemmän ihmisiä ja hälyä. Osa oli siirtynyt käyttämään kauppojen kotiinkuljetuspalvelua. Myös etätöihin tai etäopintoihin siirtyminen oli helpottanut monen arkea. Yli puolet vastaajista koki kuormituksen ja stressin vähentyneen ja henkisen hyvinvoinnin kohentuneen.

Hankalimmiksi kriisin seurauksiksi koettiin rutiinien särkyminen ja yksinolon tarve, kun läheisten kanssa vietetään nyt enemmän aikaa. Vastauksissa nousi esiin myös huoli taloudellisesta tilanteesta jos omat tai puolison tulot olivat vähentyneet ja työllisyysnäkymät heikentyneet ja huoli läheisten ja omasta terveydestä. Osa harmitteli myös uimahallien ja muiden liikuntapaikkojen ja kirjastojen sulkemista, mutta toisaalta moni oli alkanut liikkua luonnossa tai kotonaan enemmän.

Moni vastaaja toivoi joidenkin poikkeusolojen käytännön säilyvän käytössä myös normaaliaikoina. Etäopiskelu ja etätyöt tai esimerkiksi lääkärin etätapaamiset saivat kiitosta ja voivat olla joillekin hyödyllisiä mukautuksia jatkossakin. Pari vastaajaa toivoi koronakaranteenien auttavan ihmisiä ymmärtämään paremmin autismikirjon ihmisiä, jotka eivät kuormituksen tai sosiaalisten haasteiden takia voi normaalioloissakaan helposti poistua kotoaan.