Yhdenvertaisuusvaltuutettu ottaa kantaa HUSin sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikan toimintaan

Annikka Suoninen, 23.5.2023

AAVA-hankkeen transtyöryhmä sai toukokuun alussa hyviä uutisia yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta. Ryhmän lähes kaksi vuotta sitten aloittama vaikuttamistyö oli johtanut konkreettiseen – tässä vaiheessa tosin vielä paperiseen – tulokseen, kun yhdenvertaisuusvaltuutettu otti kantaa HUSin toimintaan.

Asioihin vaikuttaminen voi vaatia kärsivällisyyttä, sillä tulokset eivät usein synny hetkessä. Siitä, kun transtyöpaja alkoi toimia AAVA-hankkeen piirissä, kului lähes kaksi vuotta ennen kuin työpaja pääsi toivomaansa välitavoitteeseen. Yhdenvertaisuusvaltuutettu  kehottaa 28.4.2023 annetussa kannanotossa HUSia kiinnittämään huomiota autismikirjon henkilöiden yhdenvertaiseen kohteluun Sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikan asiakkaana.

”Yhdenvertaisuusvaltuutettu huomauttaa, että kategorinen autisminkirjon ihmisten erilainen kohtelu transtutkimuksissa neurotyypillisiin potilaisiin verrattuna, ilman yksilöllistä harkintaa, voi olla syrjivää. Tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutumiseksi on tärkeää tarkastella käytäntöjä ja toimintaa ohjaavia sääntöjä kriittisesti ja eri ihmisryhmien yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta. Yksilöllinen hoitopolku ei voi toteutua, mikäli noudatetaan etukäteen määriteltyjä ehdottomia ja kategorisia sääntöjä. Seksuaaliterapian tarve tulisi valtuutetun näkemyksen mukaan arvioida yksilöllisesti ja irrallaan siitä, onko kyse neurotyypillisestä vai autisminkirjon henkilöstä.”

Mitä pitkä vaikuttamisprosessi piti sisällään?

Toukokuussa 2021 käynnistyneen AAVA-hankkeen piirissä kartoitettiin asioita, joihin ASYn vertaistoimintaan osallistuneet autismikirjon henkilöt halusivat vaikuttaa. Yhdeksi teemaksi nousi se, että HUSin sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikan hoitokäytännöt nähtiin autismikirjon henkilöitä syrjivinä. Käytännön mukaan kaikki asiakkaat, joilla on autismikirjon diagnoosi tai heillä epäillään sellaista, ohjataan ennen transhoitojen aloittamista pakolliseen seksuaaliterapiaan tai neuropsykiatrisiin tutkimuksiin. Tämä viivyttää hoitoon pääsyä puolesta vuodesta useaan vuoteen.

Asiaan vaikuttamiseen kiinnostuneista autismikirjon henkilöistä koostunut työryhmä laati kesän 2021 aikana asiasta kannanoton, jonka se lähetti yhdenvertaisuusvaltuutetulle. Yhdenvertaisuusvaltuutettu teki asiasta HUSille selvityspyynnön helmikuussa 2022. HUS vastasi selvityspyyntöön ja transtyöpaja laati kesällä 2022 yhdessä vastineen HUSin vastaukseen. (Tässä vaiheessa myös ASYn hallitus lähetti oman vastauksensa, koska HUS kyseenalaisti voimakkaasti sen, että sen paremmin ASY yhdistyksenä kuin hankkeen transtyöpaja olisivat oikeutettuja edustamaan autismikirjon henkilöiden näkemyksiä.)

Mitä yhdenvertaisuusvaltuutetun kannanotto merkitsee?

Yhdenvertaisuusvaltuutetun kannanotto osoittaa, että transtyöpajan esittämä huoli autismikirjon henkilöiden yhdenvertaisuuden toteutumisesta HUSin sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikan asiakkaina, on otettu vakavasti.

Kannanotossaan yhdenvertaisuusvaltuutettu myös huomauttaa, etteivät HUSin toiminnalleen esittämät syyt ja selitykset ole hyväksyttäviä. Vammaisuudesta johtuvat toimintarajoitteet eivät saa olla este hoitoon pääsylle.

”Asiassa on merkityksellistä myös yhdenvertaisuuslaissa säädetty velvollisuus tehdä kohtuullisia mukautuksia. Tarvittaessa myös hoitoon pääsyn kriteerejä tulee yksittäisen vammaisen henkilön kohdalla mukauttaa. Tämä tulee ajankohtaiseksi esimerkiksi silloin, kun HUS:n vastauksessa mainitut potilasturvallisuuden edellyttämät itsehoidolliset taidot (toiminnanohjaus ja kyky asioida hoitopaikoissa) ovat henkilöllä puutteelliset juuri vammaisuuden johdosta. Tällaisessa tilanteessa yhdenvertaisuuden turvaamiseksi tulisi varmistaa tavanomaisesta hoitokäytännöstä poikkeavalla mukautetulla tavalla se, että potilasturvallisuus sekä potilaan oikeus hoitoon voivat toteutua potilaan toiminnanohjauksessa ja asioinnissa olevista rajoitteista huolimatta. Mukautuksena voi olla esimerkiksi potilaalle sopivien kommunikaatiota tukevien apuvälineiden, avustajan tai tukipalveluiden käyttäminen hoitoprosessissa. Kohtuullisen mukautuksen epääminen on myös yhdenvertaisuuslaissa kiellettyä syrjintää.”

Toivottavasti yhdenvertaisuusvaltuutetun kannanotto johtaa siihen, että HUSin sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikka muuttaa hoitokäytäntöjään ja autismikirjon henkilöiden pääsy transhoitoihin helpottuu ja nopeutuu. Se oli myös transtyöpajan varsinainen tavoite.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun kannanotto on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa 2021-1132 Kannanotto HUSlle
Transtyöpajan vuonna 2021 tekemä kannanotto on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa Transtyöpajan kannanotto 202