Yhdenvertaisuusvaltuutettu ottaa kantaa HUSin sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikan toimintaan

Kesällä 2021 AAVA-hankkeen piirissä toimiva transtyöpaja otti yhteyttä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon, koska se katsoi HUSin Sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikan hoitokäytännön täyttävän kielletyn syrjinnän tunnusmerkit, sillä se asetti autismikirjon potilaat eriarvoiseen asemaan neurotyypillisiin potilaisiin nähden.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kehottaa 28.4.2023 antamassaan kannanotossa HUSia kiinnittämään huomiota autismikirjon henkilöiden yhdenvertaiseen kohteluun Sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikan asiakkaana. 

”Yhdenvertaisuusvaltuutettu huomauttaa, että kategorinen autisminkirjon ihmisten erilainen kohtelu transtutkimuksissa neurotyypillisiin potilaisiin verrattuna, ilman yksilöllistä harkintaa, voi olla syrjivää. Tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutumiseksi on tärkeää tarkastella käytäntöjä ja toimintaa ohjaavia sääntöjä kriittisesti ja eri ihmisryhmien yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta. Yksilöllinen hoitopolku ei voi toteutua, mikäli noudatetaan etukäteen määriteltyjä ehdottomia ja kategorisia sääntöjä. Seksuaaliterapian tarve tulisi valtuutetun näkemyksen mukaan arvioida yksilöllisesti ja irrallaan siitä, onko kyse neurotyypillisestä vai autisminkirjon henkilöstä.”

 ”Asiassa on merkityksellistä myös yhdenvertaisuuslaissa säädetty velvollisuus tehdä kohtuullisia mukautuksia. Tarvittaessa myös hoitoon pääsyn kriteerejä tulee yksittäisen vammaisen henkilön kohdalla mukauttaa. Tämä tulee ajankohtaiseksi esimerkiksi silloin, kun HUS:n vastauksessa mainitut potilasturvallisuuden edellyttämät itsehoidolliset taidot (toiminnanohjaus ja kyky asioida hoitopaikoissa) ovat henkilöllä puutteelliset juuri vammaisuuden johdosta. Tällaisessa tilanteessa yhdenvertaisuuden turvaamiseksi tulisi varmistaa tavanomaisesta hoitokäytännöstä poikkeavalla mukautetulla tavalla se, että potilasturvallisuus sekä potilaan oikeus hoitoon voivat toteutua potilaan toiminnanohjauksessa ja asioinnissa olevista rajoitteista huolimatta. Mukautuksena voi olla esimerkiksi potilaalle sopivien kommunikaatiota tukevien apuvälineiden, avustajan tai tukipalveluiden käyttäminen hoitoprosessissa. Kohtuullisen mukautuksen epääminen on myös yhdenvertaisuuslaissa kiellettyä syrjintää.” 

 

Lataa yhdenvertaisuusvaltuutetun kannanotto pdf-muodossa tästä: 2021-1132 Kannanotto HUSlle

©2022 Suomen Autismikirjon Yhdistys