Jäsenyys tuo mukanaan jäsenetuja ja avaa laajempia mahdollisuuksia vaikuttaa yhdistyksen toimintaan.

Jäsenyys, kokoukset ja säännöt

Tältä sivulta löydät tietoa jäsenyyteen liittyvistä eduista, mahdollisuuksista ja säännöistä.

Jäseneksi liittyminen >>
Yhdistyksen kokoukset >>
Yhdistyksen säännöt >>
Muita ohjeistuksia >>

Lähes kaikki ASYn toiminta on avointa kaikille autismikirjon ihmisille, ilman jäsenyyttä.

Jos kuitenkin haluat suunnitella yhdistyksen toiminnan suuntaviivoja, osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen yhdistyksen edustajana, tai vaikka vain osoittaa kannatusta työllemme, kannattaa liittyä jäseneksi.

Jäsenenenä saat myös Autismi-lehden ja muita Autismiliiton jäsenetuja.

Jäseneksi liittyminen

Minkä tyyppinen jäsenyys?

Henkilöjäsen, jäsenmaksu 25 €

 • Äänioikeus kokouksissa
 • Saa halutessaan Autismi-lehden
 • Yleisin jäsenyystyyppi

Perhejäsen, jäsenmaksu 12 €

 • Äänioikeus kokouksissa
 • Asuu samassa taloudessa täyden jäsenmaksun maksavan henkilöjäsenen kanssa
 • Talous jakaa yhden Autismi-lehden

Yhteisöjäsen, jäsenmaksu 60 €

 • Yritys, yhdistys, säätiö tai muu yhteisö, joka haluaa liittyä jäseneksi
 • Edustajalla läsnäolo-oikeus muttei äänioikeutta kokouksissa
 • Saa halutessaan Autismi-lehden

Kannatusjäsen, jäsenmaksu 10 € tai enemmän

 • Läsnäolo-oikeus muttei äänioikeutta kokouksissa
 • Ei Autismi-lehteä
 • Voi halutessaan maksaa omavalintaisen yli 10 € jäsenmaksun

Jäsenhakemus

Hae jäsenyyttä lähettämällä sähköpostia jäsensihteerille, jasensihteeri@asy.fi

Kerro nimesi, katuosoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja minkä tyyppistä jäsenyyttä haet. Kerro myös, haluatko jäsenetuna Autismi-lehden (Autismiliiton julkaisema, 4 kertaa vuodessa).

Jäsensihteeri neuvoo ja opastaa tarvittaessa kaikissa jäsenhakemuksiin liittyvissä kysymyksissä.

ASYn hallitus käsittelee jäsenhakemuksia noin kerran kuukaudessa. Kun hakemuksesi on hyväksytty, jäsensihteeri lähettää sinulle uuden jäsenen infokirjeen ja jäsenmaksulaskun.

Yhdistyksen kokoukset

ASY järjestää kaksi kertaa vuodessa sääntömääräiset jäsenkokoukset. Lisäksi voidaan tarvittaessa järjestää ylimääräisiä jäsenkokouksia. Jäsenenä saat näihin kokouskutsut vähintään 14 päivää ennen kokousten ajankohtaa. Vain jäsenillä on läsnäolo-oikeus jäsenkokouksissa.

Miten voin vaikuttaa kokouksissa jäsenenä?

Yhdistyksen jäsen voi jättää hallitukselle esityksen asiasta, jonka haluaa käsiteltäväksi jäsenkokouksessa. Tällainen ehdotus on jätettävä vähintään 30 päivää ennen kokousta.

Kokouksessa voi vaikuttaa äänestämällä, keskustelemalla asialistalla olevista asioista ja ehdottamalla niihin muutoksia. Pystyt vaikuttamaan parhaiten, jos tutustut etukäteen kokousmateriaaleihin ja muotoilet selkeitä ehdotuksia.

Kokouksen aikana ei voi tuoda päätettäväksi uusia asioita, jotka eivät ole asialistalla. Jäsenkokoukset saavat päättää vain asioista, jotka on mainittu kokouskutsussa. Muista asioista voidaan kuitenkin keskustellla.

Mitä jäsenkokouksissa tapahtuu?
 • Valitaan uusia jäseniä yhdistyksen hallitukseen

 •  Syyskokouksessa hyväksytään toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle

 • Kevätkokouksessa esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

 • Syyskokouksessa päätetään jäsenmaksujen ja mahdollisten hallituksen kokouspalkkioiden suuruus

 • Päätetään mahdollisista sääntömuutoksista ja muista yhdistyksen toimintaan laajasti vaikuttavista asioista, joista hallitus ei voi yksin päättää

Jäsenkokouksen yhteydessä, varsinaiselle kokoukselle varatun ajan ulkopuolella, saattaa olla lisäksi tarjolla epävirallista oheisohjelmaa.

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen kokous on hyväksynyt seuraavat säännöt 4.11.2018.

YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Autismikirjon Yhdistys, Finlands Autismspektrumförening, Autistic Spectrum Finland. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Yhdistys käyttää toiminnassaan sekä suomen että ruotsin kieltä. Yhdistyksen rekisteröinti- ja pöytäkirjakieli on suomi.

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sekä voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on parantaa autismikirjoon kuuluvien henkilöiden yhteiskunnallista asemaa ja elämänhallinnan mahdollisuuksia sekä vähentää heihin kohdistuvaa marginalisointia.

Yhdistyksen tarkoituksena on:

  • Edistää ja tukea autismikirjon henkilöiden keskinäistä yhteistoimintaa.
  • Levittää tietoa autismikirjon henkilöille ominaisista vahvuuksista, haasteista ja tavoista olla vuorovaikutuksessa muun maailman kanssa.
  • Toimia autismikirjon henkilöiden edunvalvojana yhteiskunnassa, kiinnittäen huomiota epäkohtiin ja vähentäen heihin kohdistuvaa marginalisointia.
  • Edistää autismikirjon henkilöiden omiin aloitteisiin ja aktiiviseen osallistumiseen perustuvaa yhteiskunnallista vaikuttamista.
  • Toimia yhteistyössä viranomaisten ja yhteisöjen kanssa saadakseen aikaan parempaa opetusta, diagnosointipalveluja, terveydenhoitoa, parempia sosiaalisia oloja sekä yleisiä työllistymisen ja yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuuksia autismikirjoon kuuluville henkilöille.

 

Toteuttaakseen tavoitteensa yhdistys:

 • Tiedottaa autismikirjon oireyhtymistä.
 • Tekee aloitteita ja anomuksia autismikirjoa palveleville järjestöille, tutkimusyksiköille sekä muille yhteisöille ja viranomaisille, sekä osallistuu näitä koskevaan julkiseen keskusteluun.
 • Järjestää koulutusta, vertais- ja virkistystoimintaa, harrastustoimintaa ja tapahtumia.
 • Pitää yllä yhteyksiä muihin yhdistyksiin, yhteisöihin ja verkostoihin, jotka toimivat samantapaisten päämäärien hyväksi.
 • Suunnittelee ja toteuttaa yhdistyksen omia hankkeita ja osallistuu yhteistyökumppaneiden hankkeisiin, jotka edistävät tavoitteiden toteutumista.

Tukeakseen toimintaansa voi yhdistys vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, omistaa arvopapereita ja kiinteistöjä sekä järjestää rahankeräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia saatuaan asianmukaiset luvat näihin.

JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä tai kannattajajäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa luonnollinen henkilö ja kannattajajäseneksi luonnollinen tai juridinen henkilö. Päätöksen yhdistyksen jäseneksi ottamisesta tekee hallitus.

Varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten jäsenmaksut määrätään yhdistyksen syyskokouksessa. Juridisten henkilöiden jäsenmaksu voidaan määrätä eri suuruiseksi kuin luonnollisten henkilöiden. Lisäksi voidaan määrätä perhejäsenmaksu, joka peritään kahden tai useamman varsinaisen jäsenen asuessa samassa taloudessa ja vastaanottaessa yhdistystoimintaan liittyvän postin ja viestit yhden henkilön kautta.

Hallitus voi esittää kunniajäseneksi henkilöä, joka on merkittävästi edistänyt yhdistyksen asiaa. Yhdistyksen kokous päättää kunniajäsenen valitsemisesta. Valintaan tarvitaan 2/3 äänistä. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua, ja hänellä on samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä.

Yhdistyksestä eroamiseen vaaditaan yhdistyslaissa säädetty ilmoitus. Jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta yli yhden vuoden (1) ajan, voi hallitus erottaa hänet.

Jäsen voidaan erottaa myös jos hänen on osoitettu vahingoittaneen vakavasti yhdistyksen toimintaa tai sääntöjen mukaisia tavoitteita. Tällöin erottamisen käsittelee yhdistyksen kokous. Erottamispäätökseen tarvitaan 2/3 äänistä.

HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdesta kuuteen (2-6) muuta varsinaista jäsentä sekä yhdestä neljään (1-4) varajäsentä. Seuraavassa termillä ”hallituksen jäsen” viitataan kaikkiin näihin toimijoihin.

Vähintään puolet hallituksen jäsenistä sekä puheenjohtajan on oltava aina autismikirjon henkilöitä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siitä kevätkokouksesta tai sitä syyskokousta seuraavasta kevätkokouksesta lähtien, jossa heidät on valittu, ja peräkkäisiä toimikausia voi olla korkeintaan kolme. Vähintään puolet hallituksesta on erovuoroisia kussakin kevätkokouksessa. Syyskokouksessa voidaan tarvittaessa täydentää hallitusta valitsemalla uusia jäseniä entisten lisäksi, tai valita korvaava jäsen hallituksesta vetäytyneen jäsenen tilalle, jolloin korvaavan jäsenen erovuoro määräytyy korvattavan mukaan. Silloin kun erovuorot eivät määräydy selkeästi edelle mainitun perusteella, erovuorossa oleviksi määritellään ne, jotka ovat saaneet vähiten ääniä hallituksen jäsenten vaalissa.

Näiden sääntöjen hyväksymistä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa valitaan hallitus, josta vähintään puolet määritellään vuoden päästä erovuorossa oleviksi, joko heidän oman toiveensa perusteella tai äänimäärän perusteella, ja loput määritellään ensimmäistä kaksivuotista kauttaan aloittaviksi.

Hallitus nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta vähintään kaksi kertaa vuodessa, tai kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtäviä ovat:

 • Valvoa yhdistyksen etuja ja hoitaa sen juoksevia asioita.
 • Kutsua yhdistys koolle.
 • Alustaa kokouksessa käsiteltävät asiat sekä toteuttaa sen päätökset.
 • Hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja tehdä yhdistyksen vuosikokoukselle toimintakertomus yhdistyksen viimeisen vuoden toiminnasta.
 • Hoitaa sellaiset asiat, joita yhdistyslain sääntöjen mukaan ei ole määrätty yhdistyksen kokouksen päätettäväksi.
 • Hallitus voi keskuudestaan tai sen ulkopuolelta asettaa valiokuntia. Valiokuntien tehtävistä päättää hallitus.
 

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, molemmat yhdessä tai jompikumpi yhdessä muun hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.

TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös tarvittavine liitteineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle. Kokouksesta ilmoitetaan viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta Autismi- ja Aspergerliitto ry:n äänenkannattajassa tai muussa yhdistyksen kokouksen määräämässä lehdessä tai kirjallisesti yhdistyksen jäsenille. Kirjallinen ilmoitus voi tapahtua myös sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, syys- ja kevätkokouksen. Yhdistyksen syyskokous pidetään syys-marraskuussa ja kevätkokous tammi-huhtikuussa hallituksen määrääminä päivinä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi päättää järjestää yhdistyksen kokoukseen mahdollisuuden etäosallistumiseen. Jos tämä mahdollisuus on tarjolla, tämä mainitaan kokouskutsussa, ja jäsenille annetaan ohje etäosallistujaksi ilmoittautumiseen.

VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Hyväksytään kokouksen esityslista.
 • Suoritetaan suljettu kysely sen tarkistamiseksi, ovatko autismikirjon henkilöt kokouksessa enemmistönä.
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Hyväksytään kokouksen esityslista.
 • Suoritetaan suljettu kysely sen tarkistamiseksi, ovatko autismikirjon henkilöt kokouksessa enemmistönä.
 • Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja yksinkertaisella enemmistövaalilla. Äänten mennessä tasan toteutetaan uusi äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen välillä.
 • Valitaan muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle suhteellisella vaalitavalla seuraavasti:
  • Äänestäjät kirjoittavat äänestyslippuun korkeintaan niin monen ehdokkaan nimet kuin hallituspaikkoja on vapaana
  • Kussakin äänestyslipussa ensimmäisenä oleva ehdokas saa yhden äänen, toisena oleva 1/2 ääntä, kolmantena oleva 1/3 ääntä, neljäntenä oleva 1/4 ääntä, ja loput vastaavasti saman kaavan mukaan.
  • Eniten ääniä saaneet tulevat valituiksi hallitukseen, ja äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
 • Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.
 • Valitaan yhdistykselle edustajat niiden yhdistysten kokouksiin, joihin yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä. Päätetään toimintatavasta, jos joku edustajista on estynyt hoitamasta tehtäväänsä.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään 30 päivää ennen kokousta.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta vaatii vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa tulee mainita, että kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista. Jos yhdistys puretaan, sen varat käytetään yhdistyksen tavoitteita vastaavaan toimintaan viimeisen yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti

Muita ohjeistuksia

Yhdistyksen kokousten järjestämistapaa ohjaa sääntöjen lisäksi äänestys- ja vaalijärjestys, jonka voi ladata alta

Äänestys- ja vaalijärjestys (pdf)

Yhdistyksen yhteistyötä tutkijoiden ja opinnäytetyön tekijöiden kanssa ohjaa hallituksen hyväksymä linjaus, joka löytyy sivulta ASY ottaa kantaa.

 

©2022 Suomen Autismikirjon Yhdistys