Suomen Autismikirjon Yhdistys otti kantaa ehdotettuun lastensuojelulakimuutokseen

Suomen Autismikirjon Yhdistys (ASY) otti kantaa ehdotettuun lastensuojelulakimuutokseen

ASY kiinnittää lausunnossaan huomiota neuropsykiatristen diagnoosien saaneiden ja muiden neurokirjolla olevien yliedustukseen lastensuojelupalveluissa asiakkaina tai sijoitettuina. ASY kiittää sitä, että lakimuutosesityksen perusteluissa tuodaan monessa kohden erittäin ansiokkaasti esille neuropsykiatristen diagnoosien yliesiintyvyyttä sijoitetuissa. Toisaalta esityksen lakipykälien sisällössä ei juurikaan turvata tai tueta tehokkaita ja toimivia keinoja autismin kirjon henkilöiden vaikeuksien ehkäisyyn. Lakimuutosluonnoksessa esitetään voittopuolisesti hyvin voimakkaasti yksilön elämään puuttuvia keinoja, jota pidämme ongelmana.

Lakiin tulee selvemmin kirjata ja siinä huomioida suhteellisuusperiaatteen mukaisia lievemmän puuttumisen keinoja. Neurokehityksellisiä diagnooseja saaneiden nuorten palveluiden ja tutkimusten lisäresursointi terveydenhuollossa, vammaispalveluissa ja opetuksessa olisi nähdäksemme omiaan vähentämään raskaiden ja kalliiden lastensuojelun sijoituspalveluiden käyttöä, ja ensisijainen toimintatapa.

Lakiehdotusta muokattaessa tulisi varmistaa, ettei sillä rohkaista lastensuojelun muodostumista epätarkoituksenmukaiseksi reitiksi (neuro)psykiatriseen terveydenhuoltoon ja vammaispalveluihin, kun näihin pääsy muilla keinoin on vaikeaa resurssipulan tai näitä palveluja koskevan lainsäädännön puutteiden takia.

Otimme lausunnossamme kantaa myös kouluympäristön esteettömyyteen sekä neuropsykiatrisen osaamisen ja autismin kirjon henkilöiden kanssa vuorovaikuttamisen osaamisen tarpeisiin. Kantaa otimme muun muassa myös lastensuojelun henkilöstömitoitukseen, sosiaalihuollon ja lastensuojelun väliseen työnjakoon, lastensuojelun avohuollon tukitoimiin sekä lapsen kuulemiseen.

12.2.2021 antamamme lausunto koski vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän ehdotuksesta hallituksen esitysluonnokseksi lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi. ASYn yhdeksänsivuinen lausunto on verkkosivuillamme PDF-muodossa. Kaikki lausunnot sekä lausuntopyyntö ovat luettavissa lausuntopalvelussa.

Päivitys 29.6.2021: Annoimme lausunnon myös 20.5.2021 päättyneelle toiselle lausuntokierrokselle. Tämän kierroksen lausunnot löytyvät tämän linkin kautta.

Suomen Autismikirjon Yhdistys ry (ASY) edustaa autismikirjon omaa asiantuntijuutta. Päätösvalta yhdistyksessä on autismin kirjon henkilöillä itsellään.