Fasilitoitu kommunikointi: Vastaus Autismi- ja Aspergerliiton vastineeseen

ASYn hallitus, jonka toimintakausi päättyi 14.4.2018, lähetti vielä maaliskuussa 2018 Autismi- ja Aspergerliiton hallitukselle alla olevan oikaisun koskien heidän vastinettaan aikaisempaan kannanottoon. Tämän tekstin, kuten aikaisemmankin, allekirjoittivat kaikki hallituksen varsinaiset jäsenet: Heta Pukki, Teemu Wettenhovi, Janne Nevalainen, Ilkka Nygrén ja Minttu Aalto. 

Kannanottoamme koskevassa vastineessa, joka julkaistiin Autismi- ja Aspergerliiton hallituksen toimeksiannosta, oli joitakin virheitä ja muutenkin harhaanjohtavaa sisältöä.

Toisin kuin vastineessa väitetään, Suomen Asperger-yhdistys ry (ASY) ei vastustanut Autismi- ja Aspergerliiton osallistumista Salainen metsäni -elokuvan vaikuttamiskampanjaan keväällä 2017. Vastustus tuli liittohallituksen sisältä. Janne Nevalainen toimi kirjallisen vastalauseen (1) jättäessään liittokokouksen valitsemana kaikkien jäsenyhdistysten edustajana, ei ASY:n edustajana. Toinen liittohallituksen jäsen oli myös antanut eriävän kantansa tiedoksi ennen kampanjaa koskevaa päätöstä. ASY ei tehnyt minkäänlaista ehdotusta tai aloitetta asiassa.

Vastineessa ei mainita, että mielipiteet liittohallituksen sisällä ovat jyrkästi jakautuneita. Pikaisesti katsoen siitä saa käsityksen, että liittohallitus on yksimielinen yhtä pientä soraääntä lukuun ottamatta. Olisi hyödyllisempää antaa jäsenjärjestöjen tietää näkemysten jakautumisesta kuin piilotella sitä. ASY:n kannanoton oli allekirjoittanut kaksi liittohallituksen jäsentä. Tässä keskustelussa on nyt tullut sellainen merkillinen vaikutelma, että he ovat ensin ottaneet kantaa ja sitten paheksuneet omaa kannanottoaan.

Ilmoittamalla, ettei Autismi- ja Aspergerliiton rooliin kuulu ”kieltojen ja käskyjen viljeleminen”, vastineessa luodaan olkinukkeargumentti. ASY:n hallitus ei ole kannanotossaan ehdottanut minkäänlaista kieltoa tai käskyä koskien fasilitoitua kommunikointia tai sitä koskevan materiaalin levitystä. Olemme ehdottaneet, että tiedotuksessa ja koulutuksissa ja liiton sivustossa tuotaisiin esiin muutakin fasilitoitua kommunikointia koskevaa materiaalia kuin menetelmän kannattajien julkaisemaa. Autismi- ja Aspergerliitto on tässä ainoa, joka on kieltämässä jotain: edellä mainitun tiedon välittämisen jäsenille tiedotuskanavillaan.

Pyydämme uudelleen, että Autismi- ja Aspergerliitto kutsuisi seuraaville Talvipäiville tai muuhun sopivaan koulutustilaisuuteen asiantuntijoita, jotka voivat avata suomalaisten asiantuntijajärjestöjen kannanottojen taustoja. Liittohallitus voi kieltää tämän jättämällä reagoimatta pyyntöön, kuten jo teki vastineessaan.

Vastineessa mainitaan, että ”keskustelun kääntäminen siihen, kommunikoiko päähenkilö itse vai ei, loukkaa elokuvassa esiintyvän Laurin oikeuksia ja ihmisarvoa”. Tämäkin on olkinukkeargumentti.

Emme ole pyrkineet kääntämään keskustelua päähenkilön taitoihin, vaan yleisempiin seikkoihin elokuvan välittämässä viestissä, sekä Autismi- ja Aspergerliiton tiedotuksen äärimmäiseen yksipuolisuuteen tässä asiassa. Meidän nähdäksemme myöskään keskustelu yksittäisen henkilön kommunikoinnin aitoudesta ei kuitenkaan loukkaisi oikeuksia eikä ihmisarvoa. Emme katso sopivaksi, että liittohallituksen vastineessa annetaan ymmärtää meidän vaativan ihmisoikeusloukkauksia. Samoin kuin AAC-menetelmien kansainvälinen auktoriteetti ISAAC -järjestö, katsomme sellaisen keskustelun olevan ajoittain välttämätöntä henkilön suojelemiseksi tapauksissa, joissa fasilitoitua kommunikointia käytetään ilman viestien alkuperän testaamista (2). Jos autistisen henkilön suuhun on laitettu muiden henkilöiden sanoja, se ei ole hänelle mitenkään häpeäksi. Jos hänen kielelliset taitonsa osoittautuvat rajoittuneiksi, se ei vähennä hänen ihmisarvoaan. Suurin riski kohdistuukin fasilitoitua kommunikointia autistisen asiakkaan kanssa käyttävään ammattilaiseen. Hänen tunteensa ja arvovaltansa kyllä voivat saada kolauksen, jos ammattikäytäntö osoittautuu puutteelliseksi. Nähdäksemme ammattilaisen on kuitenkin kestettävä tämä.

Vastineessa sanotaan:

”Kuten Suomen Aspergeryhdistys kannanotossaan toteaa, fasilitointi on kiistanalainen kommunikaatiomenetelmä ja useat tahot myös Suomessa ovat ottaneet siihen kantaa.”

Tämä ei pidä paikkaansa, ja vääristää kantaamme. ASY:n hallitus ei ole nimittänyt fasilitoitua kommunikointia kommunikaatiomenetelmäksi. Olemme itse asiassa todenneet:

”Kysymyksessä on menetelmä, joka on lukuisissa maissa, lukuisten asiantuntijatahojen toimesta, todettu toimimattomaksi ja haitalliseksi.”

Tämä heijastelee ISAAC -järjestön kansainvälisen tutkimuskirjallisuuskatsauksen johtopäätöstä:

”Tulokset osoittavat, että näyttö fasilitoijan taholta tapahtuvasta kontrolloinnista on kiistatonta: FC:n avulla tuotetut viestit ovat fasilitoijien kirjoittamia, eivät vammaisten henkilöiden. Näin ollen FC on menetelmä, jolla ei ole validiteettia.” (2)

Kantaa ilmaistaan tässä asiassa jo siinä, puhutaanko kommunikaatiomenetelmästä vai kommunikointiin sopimattomaksi todetusta menetelmästä. Kuten ISAAC -järjestön kirjallisuuskatsaus näyttää, tutkijoiden suuren enemmistön näkökulmasta menetelmää koskevat kiistat on käyty oleelliselta osin loppuun, vaikka menetelmää siellä täällä edelleen käytetäänkin. Resurssien uhraamista sen tutkimiseen ei pidetä enää perusteltuna, ellei jotain aivan uutta ja odottamatonta tule esiin. Siksi emme ole käyttäneet myöskään ilmausta ’kiistanalainen’.

Yllä oleva teksti ilmaisee ASY:n tämänhetkisen hallituksen yksimielisen kannan. ASY:n jäsenten joukossa on kuitenkin kaikenlaisten kantojen edustajia tässä asiassa, niitä kaikkia saa ilmaista vapaasti, eikä minkään kannan ilmaiseminen yhdistyksen virallisilla tiedotuskanavilla ole kiellettyä. Jotkut jäsenistämme uskovat, että fasilitointi toimii hienosti, joidenkin mielestä siitä voi olla rajallisesti hyötyä harvoissa tapauksissa, joidenkin mielestä se on hyödytöntä ja haitallista. Kriittiset kannat ovat meillä enemmistönä, mutta emme halua käyttää enemmistön valtaa sensuroidaksemme ketään. Näkemysten jyrkkä jakautuminen on asia, joka on tämän teeman parissa vain hyväksyttävä tosiasiana, eikä mitään osapuolta voi vaatia olemaan hiljaa sillä perustelulla, että pelkkä heidän näkemyksensä ilmaiseminen oletetusti loukkaa vammaisten ihmisoikeuksia. Toivomme Autismi- ja Aspergerliitolta samanlaista sallivuutta tämän keskustelun jatkuessa.