Yhdenvertaisuus ei toteudu HUSin sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikalla

25.8.2021

Autismikirjolaisten yhdenvertaisuus transtutkimusten etenemisessä ei toteudu suhteessa neurotyypillisiin eikä myöskään maan eri osissa asuvien kirjolaisten välillä. Autismikirjon avaimet vaikuttamiseen -hankkeen transtyöryhmä pitää syrjivän käytännön muutosta tärkeänä yhdenvertaisuuden kannalta.

Transsukupuolisuuden diagnostiikka ja hoito on Suomessa keskitetty Helsingin ja Tampereen yliopistollisiin sairaaloihin. Helsingin yliopistollisen sairaalan sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikan hoitokäytännön mukaan kaikki asiakkaat, joilla on autismikirjon diagnoosi tai heillä epäillään sellaista, ohjataan ennen transhoitojen aloittamista pakolliseen seksuaaliterapiaan tai neuropsykiatrisiin tutkimuksiin. Tämä viivyttää hoitoon pääsyä puolesta vuodesta useaan vuoteen ja asettaa autismikirjon henkilöt eriarvoiseen asemaan neurotyypillisiin henkilöihin nähden. Tampereen yliopistollisen sairaalan trans-poliklinikalla ei vastaavaa käytäntöä ole, joten yhdenvertaisuus hoitojen suhteen ei tapahdu myöskään alueellisesti.

”Autismikirjon henkilöt ovat huolestuneita HUS:n autismikirjolaisia syrjivästä hoitokäytännöstä. Autismikirjon henkilöiden kohdalla seksuaaliterapian tarvetta ei arvioida yksilöllisesti eikä pakollista terapiaan ohjaamista voida pitää perusteltuna.”, sanoo Taru Luojola, joka toimi AAVA-hankkeen transtyöryhmän puheenjohtajana.

Autismikirjolaisten epätasa-arvoinen kohtelu transtutkimuksissa nousi esiin yhtenä tärkeimmistä teemoista, kun Autismikirjon avaimet vaikuttamiseen -hankkeessa kartoitettiin asioita, joihin autismikirjolaiset haluavat muutoksia. Aiheesta kiinnostuneista henkilöistä muodostettiin työryhmä laatimaan kannanoton, joka lähetettiin HUSin sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikalle sekä yhdenvertaisuusvaltuutetulle. Työryhmätyöskentelyyn osallistuneista kaikki eivät itse kuulu sukupuolivähemmistöön, mutta kaikki näkevät tämän asian erittäin tärkeänä yhdenvertaisuus- ja ihmisoikeuskysymyksenä.

Työryhmän kannanotto on luettavissa kokonaisuudessaan sivulla asy.fi/aava/transtyopajan-kannanotto